[ October 9, 2019 by Team Globsec 0 Comments ]

Press Release: European leaders will discuss the most pressing economic issues of Europe in the High Tatras

  • 200 selected guests from nearly 25 countries 
  • 30 exclusive speakers, 10 ministers and deputy ministers of finance and economy (guests include: Gordon Bajnai, Andrej Bertoncelj, Ladislav Kamenický, Peter Kažimír, Daniel Křetinský, Jerzy Kwieciński, Miroslav Lajčák, Margarida Marques, Wilhelm Molterer, Emma Navarro, Andreas Treichl, Tanja Vainio, Johan Van Overtveldt, and others)  
  • The Summit will host the President of the European Council, Donald Tusk 
  • Key representatives from European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development and European Parliament will be present 
  • Three key topics: Green New Deal for Europe, Sustainable Finance, Leveraging the EU Budget

BRATISLAVA, 9 October 2019 – The High Tatras will become an indispensable meeting place of key governmental and EU decision makers, experts and business leaders. The 8th edition of GLOBSEC Tatra Summit will take place between 11 and 13 October. The Summit will once again reflect the current challenges of the EU and beyond in a unique and inspiring format. 

The looming shadow of Brexit over the EU, coupled with diverging views on trade policy between Brussels, Washington and Beijing, as well as increasing global economic slowdown impact the level of economic uncertainty in Europe. Despite the challenging nature of these topics, according to Róbert Vass, President of GLOBSEC: “In a world that is disrupted we cannot only react, but rather cultivate a vision that supports multi-stakeholder collaboration. It is imperative to find a way to align our goals and set a smart strategy that connects key themes including innovation, cohesion, investment, environment and security.” The upcoming Tatra Summit, organized over the weekend in the High Tatras, will serve as an engaging platform to find solutions to these challenges that affect the well-being of all European citizens. 

“Tatra Summit brings together various important stakeholders and it is an ideal platform to share our views on current issues such as state of European economy or opportunities arising from new technological trends” reiterated Slovak Minister of Finance, Ladislav Kamenický. The Summit will also reflect the gravity and urgency to address contemporary environmental issues. The CEE region is calling for a just and fair transition from fossil fuel driven industries to a low-carbon emitting technology. The financial sector must recognize and prioritize the underpinning environmental, societal and governance impact of investment strategies. Furthermore, the Summit will enable discussions among senior level decision makers on the need for predictable smart taxation policy adapted to the challenges of the digital and fast-changing global economy. 

 This year’s Tatra Summit takes place in turbulent times, in a dynamic environment, when the new European Commission and Parliament set their ambitious goals and draw their lines for the new vision for Europe. I believe Tatra Summit is a unique opportunity for the CEE political and business leaders to share their ideas, knowledge and wisdom with the European leadership and contribute very timely to the process of formulating modern vision for competitive and green Europe,” Vazil Hudák, the Vice-President of the European Investment Bank, concludes.  

Established in 2016, the annual GLOBSEC European Award will this year be presented to Donald Tusk, President of the European Council. In previous editions, the GLOBSEC European Award has been bestowed upon several exceptional personalities such as Wolfgang Schäuble, Kristalina Georgieva and José Ángel Gurría. A special recognition will be conferred to the Governor of the Slovak National Bank and Former Minister of Finance Peter Kažimír, for his extraordinary service as one of the longest serving finance ministers in the Eurozone. 

For press-related enquiries, contact: [email protected] 

More detailed information is available on the official website:  https://tatrasummit.globsec.org/ 

Európski lídri budú diskutovať o najnaliehavejších ekonomických otázkach Európy vo Vysokých Tatrách 

  • 200 vybraných hostí z 25 krajín
  • 30 exkluzívnych rečníkov, 10 ministrov a zástupcov ministrov financií a hospodárstva (medzi inými budú hosťami: Gordon Bajnai, Andrej Bertoncelj, Ladislav Kamenický, Peter Kažimír, Daniel Křetinský, Jerzy Kwieciński, Miroslav Lajčák, Margarida Marques, Wilhelm Molterer, Emma Navarro, Andreas Treichl, Donald Tusk, Tanja Vainio, Johan Van Overtveldt a ďalší)
  • Summitu sa zúčastní predseda Európskej rady Donald Tusk
  • Prítomní budú aj kľúčoví predstavitelia Európskej investičnej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj či Európskeho parlamentu
  • 3 kľúčové témy: Zelená dohoda pre Európu, udržateľné financie, potenciál rozpočtu EÚ

____________________________________________________________________________ 

BRATISLAVA, 9.10.2019 Vysoké Tatry sa znova stanú centrom diania. Cez víkend sa v Štrbskom Plese stretnú kľúčoví vládni predstavitelia, lídri európskych inštitúcií, odborníci a biznis lídri. Ôsmy ročník GLOBSEC Tatra Summit sa uskutoční v dňoch 11. až 13. októbra a opäť bude v jedinečnom a podnetnom formáte hľadať odpovede na súčasné výzvy, pred ktorými stojí a zvyšok sveta. 

Od Brexitu, ktorý ešte stále zamestnáva EÚ, cez rozdielny prístup k obchodnej politike medzi Bruselom, Washingtonom a Pekingom, až po spomaľujúce sa hospodárstvo. Všetky tieto témy predstavujú výzvu.Vo svete, ktorý je v zmätku, nemôžeme na problémy len reagovať. Musíme prísť s víziou a podporiť spoluprácu všetkých zainteresovaných strán. Musíme nájsť spôsob, ako zosúladiť naše ciele a stanoviť si rozumnú stratégiu, ktorá prepojí kľúčové otázky, ako sú inovácie, spoločenská súdržnosť, investície, životné prostredie a bezpečnosť.“ hovorí Róbert Vass, prezident GLOBSECu. Tatra Summit, ktorý organizuje GLOBSEC, bude tou správnou platformou na hľadanie odpovedí na tieto výzvy, ktoré ovplyvňujú kvalitu života občanov Európy. 

Tatra Summit spája rôzne dôležité zainteresované strany a je ideálnou platformou na zdieľanie našich názorov na súčasné problémy, ako je stav európskej ekonomiky alebo príležitosti vyplývajúce z technologického vývoja,“ dodáva minister financií SR Ladislav Kamenický. Summit bude takisto diskutovať o riešeniach environmentálnych výziev. Región strednej a východnej Európy požaduje spravodli transformáciu z tradičných priemyselných odvetví a fosílnych palív na nízkouhlíkovú technológiu. Je nevyhnutné, aby finančný sektor podporil a prijal posilnenie investícií pre životné prostredie, sociálne záležitosti a správu vecí verejných. Tatra Summit je tiež vynikajúcou príležitosťou na to, aby s dôležitými témami boli oboznámení tí, ktorí rozhodujú a majú možnosť ponúknuť efektívne odporúčania. Diskusie sa naviac zamerajú aj na potrebu predvídateľnosti politiky inteligentného zdaňovania prispôsobenej výzvam digitálnej doby a rýchlo sa meniaceho svetového hospodárstva. 

Tohtoročný Tatra Summit sa koná v turbulentnom období, v dynamickom prostredí, keď si nová Európska komisia a Parlament stanovili ciele a vytýčili smerovanie novej vízie pre Európu. Verím, že Tatra Summit je jedinečnou príležitosťou pre politických a biznis lídrov v strednej a východnej Európe podeliť sa o svoje nápady, vedomosti a múdrosť s európskymi predstaviteľmi a včas tak prispieť k procesu formovania modernej vízie pre konkurencieschopnú a zelenú Európu,“ uzatvára Vazil Hudák, viceprezident Európskej investičnej banky.  

Na Summite bude opäť odovzdaná Európska cena GLOBSECu. Tentokrát si ju prevezme predseda Európskej rady Donald Tusk. Európska cena GLOBSECu bola v posledných rokoch udelená viacerým výnimočným osobnostiam, ako napríklad bývalému nemeckému ministrovi financií Wolfgangovi Schäublemu, výkonnej riaditeľke Medzinárodného menového fondu Kristaline Georgievovej či generálnemu tajomníkovi OECD José Ángel Gurríovi. Osobitné ocenenie bude udelené aj guvernérovi Národnej Banky Slovenska a bývalému ministrovi financií Petrovi Kažimírovi, jednému z najdlhšie slúžiacich ministrov financií eurozóny. 

V prípade ďalších otázok, kontaktujte: [email protected]. 

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na oficiálnej webovej stránke: https://tatrasummit.globsec.org/